دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : آجورلو بهرام شماره داخلــی : 170
شماره مستقیم : 04135297170 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : کارگاههای مرمت-(مرمت نقاشی، کاغذ و پارچه)
اسامـی افــــراد : شکوری محمدرضا شماره داخلــی : 580
شماره مستقیم : 04135297580 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : کارگاههای مرمت-(مرمت نقاشی، کاغذ و پارچه)
اسامـی افــــراد : حسن زاد وحید شماره داخلــی : 581
شماره مستقیم : 04135297581 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : هاشمی احمد شماره داخلــی : 140
شماره مستقیم : 04135419968 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : آزمایشگاه های شیمی
اسامـی افــــراد : حسنی فاطمه شماره داخلــی : 162
شماره مستقیم : 04135297162 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : دفتر نشریه باستان سنجی
اسامـی افــــراد : افشاری نژاد حکیمه شماره داخلــی : 551
شماره مستقیم : 04135421735 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : وندشعاری علی شماره داخلــی : 146
شماره مستقیم : 04135419973 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : میرزایی عبداله شماره داخلــی : 558
شماره مستقیم : 04135297558 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : کارگاه های دانشکده( بافت-رنگرزی-علوم الیاف)
اسامـی افــــراد : برزگراسماعیل شماره داخلــی : 560
شماره مستقیم : 04135297560 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : سلیم پور روح اله شماره داخلــی : 144
شماره مستقیم : 04135297144 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.