دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : کارگاه های دانشکده( بافت-رنگرزی-علوم الیاف)
اسامـی افــــراد : آزمایشگاه رنگرزی شماره داخلــی : 540
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : عبداله میرزایی شماره داخلــی : 558
شماره مستقیم : 04135297558 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : خانم یعقوب زاده-خانم آهنی شماره داخلــی : 536
شماره مستقیم : 04135297536 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : دفتر رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : فتحی-دکتر وندشعاری شماره داخلــی : 146
شماره مستقیم : 04135419973 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : خانم متفکر آزاد-خانم دوبختی شماره داخلــی : 538
شماره مستقیم : 04135297538 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : وندشعاری-پورنامی شماره داخلــی : 559
شماره مستقیم : 04135297559 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : خانم اکبری-خانم صادق پوری شماره داخلــی : 537
شماره مستقیم : 04135297537 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : سلف غذای دانشجویی-پردیس هنر
اسامـی افــــراد : پردیس هنر شماره داخلــی : 283
شماره مستقیم : 04135297283 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه
اسامـی افــــراد : خانم کریمی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419961 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت یا واحـد : مدیر امورفرهنگی و فعالیت های فوق برنامه
اسامـی افــــراد : اصغرزاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135418133 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.