دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : گروه معارف و درس عمومی قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : فراموشی-خانم بیک پور شماره داخلــی : 333
شماره مستقیم : 35419969 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس هنر قسمت یا واحـد : بسیج-واحد خواهران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 413
شماره مستقیم : 35412136 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس هنر قسمت یا واحـد : سرپرست دانشکده هنرهای اسلامی
اسامـی افــــراد : محمدزاده شماره داخلــی : 620
شماره مستقیم : 04135419700 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس هنر قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : فراموشی-قبادی شماره داخلــی : 612
شماره مستقیم : 04135419969 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس هنر قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : خانم باباپور شماره داخلــی : 612
شماره مستقیم : 04135419969 شمــاره فـکـس : خواهران
نام حــــــــــوزه : پردیس هنر قسمت یا واحـد : بسیج دانشجویی برادران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419708 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : امور بین الملل
اسامـی افــــراد : دهقان شماره داخلــی : 201
شماره مستقیم : 04135412135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر ریاست
اسامـی افــــراد : شکرگزار شماره داخلــی : 202
شماره مستقیم : 04135412135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
اسامـی افــــراد : دلخواه نیا -پردیس هنر شماره داخلــی : 226
شماره مستقیم : 35415888 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : روابط عمومی
اسامـی افــــراد : تقی زاده شماره داخلــی : 201
شماره مستقیم : 35412138 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.