دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و کار آفرینی قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : غفار پور صمد -عباسپور نرگس شماره داخلــی : 516
شماره مستقیم : 04135297516 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای رایانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : تیموری مرتضی شماره داخلــی : 408
شماره مستقیم : 04135297408 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : دفتر نشریه باستان سنجی
اسامـی افــــراد : افشاری نژاد حکیمه شماره داخلــی : 551
شماره مستقیم : 04135421735 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : هاشمی احمد شماره داخلــی : 140
شماره مستقیم : 04135419968 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : باقرزاده کثیری مسعود شماره داخلــی : 142
شماره مستقیم : 04135419968 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : رازانی مهدی شماره داخلــی : 554
شماره مستقیم : 04135297554 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : حمزوی یاسر شماره داخلــی : 169
شماره مستقیم : 04135297169 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : نعمتی علی شماره داخلــی : 533
شماره مستقیم : 04135297533 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای کاربردی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : آجورلو بهرام شماره داخلــی : 170
شماره مستقیم : 04135297170 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : وندشعاری علی شماره داخلــی : 146
شماره مستقیم : 04135419973 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.