دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : حراست
اسامـی افــــراد : وهابی شماره داخلــی : 268
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : بسیج-واحد خواهران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 413
شماره مستقیم : 35412136 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : خانم دوبختی-خانم متفکر آزاد شماره داخلــی : 533
شماره مستقیم : 35419979 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : وندشعاری-پورنامی شماره داخلــی : 536
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : خانم اکبری-خانم صادق پوری شماره داخلــی : 537
شماره مستقیم : 04135297537 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : خانم ادبی-خانم انزابی شماره داخلــی : 538
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : وهابی شماره داخلــی : 551
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : سرپرست دانشکده هنرهای کاربردی
اسامـی افــــراد : پورمحمدی شماره داخلــی : 321
شماره مستقیم : 04135419701 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : شاه حسینی-ایمانی شماره داخلــی : 556
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : رضائی شماره داخلــی : 557
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.