دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : دکتر مینو قره بگلو- دکتر آیدا ملکی شماره داخلــی : 204
شماره مستقیم : 04135541812 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : خانم جوادی – آقای مهری شماره داخلــی : 229
شماره مستقیم : 04135541806 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : آبدارخانه گنجه ای زاده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 285
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه شیشه
اسامـی افــــراد : گرامی محمد شماره داخلــی : 110
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : خانم حرمتی-خانم خانپور شماره داخلــی : 132
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : مدهوشیان شماره داخلــی : 155
شماره مستقیم : 04135297155 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : میرشفیعی شماره داخلــی : 169
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه چوب
اسامـی افــــراد : سید حسن عبداله پوری حسینی شماره داخلــی : 239
شماره مستقیم : 04135297239 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : خانم شمیلی شماره داخلــی : 504
شماره مستقیم : 04135421732 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : اوجاقی شماره داخلــی : 505
شماره مستقیم : 04135419964 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.