دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای اسلامی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : حدادیان-مدهوشیان شماره داخلــی : 155
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای اسلامی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : میرزایی شماره داخلــی : 161
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای اسلامی قسمت یا واحـد : اساتید
اسامـی افــــراد : میر شریفی شماره داخلــی : 169
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه چوب
اسامـی افــــراد : حسینی شماره داخلــی : 239
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای اسلامی قسمت یا واحـد : مشاورین گروه های هنراسلامی
اسامـی افــــراد : خانم خان پور-عبدالهی فرد شماره داخلــی : 504
شماره مستقیم : 35421732 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای اسلامی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : اوجاقی شماره داخلــی : 506
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419964
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : مدیر اداره پژوهش
اسامـی افــــراد : مینو قره بیگلو شماره داخلــی : 510
شماره مستقیم : 35419709 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : پیرانپور شماره داخلــی : 511
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419972
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : اداره پژوهش
اسامـی افــــراد : حیدرنژاد شماره داخلــی : 512
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419970
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و پژوهش قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : میز امانت شماره داخلــی : 513
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.