دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : گروه معارف اسلامی و دروس عمومی قسمت یا واحـد : مدیر گروه معارف اسلامی و دروس عمومی
اسامـی افــــراد : صالحی حسن شماره داخلــی : 404
شماره مستقیم : 04135419962 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی اسلامی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : شارقه محمدی علیرضا شماره داخلــی : 321
شماره مستقیم : 04135419703 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : شمیلی فرنوش شماره داخلــی : 504
شماره مستقیم : 04135421732 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : اوجاقی میر حسین شماره داخلــی : 505
شماره مستقیم : 04135419966 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : قره بیگلو مینو شماره داخلــی : 510
شماره مستقیم : 04135419709 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و کار آفرینی قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : پیرانپورعلیرضا شماره داخلــی : 511
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس : 35419972
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : مدیر امور پژوهش
اسامـی افــــراد : حیدرنژاد ادریس - هاشمی میرداود شماره داخلــی : 512
شماره مستقیم : 04135419970 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و کار آفرینی قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : میز امانت شماره داخلــی : 513
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و کار آفرینی قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : مرجع و مجلات شماره داخلــی : 514
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزش و کار آفرینی قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : خدمات فنی شماره داخلــی : 516
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.