دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : شارقه محمدی علیرضا شماره داخلــی : 321
شماره مستقیم : 04135419703 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : شمیلی فرنوش شماره داخلــی : 504
شماره مستقیم : 04135421732 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : جعفری حسن شماره داخلــی : 505
شماره مستقیم : 04135419966 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : پورنامی جواد شماره داخلــی : 559
شماره مستقیم : 04135297559 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : اکبری فاطمه - صادق پوری الهام شماره داخلــی : 537
شماره مستقیم : 04135297537 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : شاه حسینی احد شماره داخلــی : 321
شماره مستقیم : 04135419703 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : ایمانی ابراهیم - فارغ سید علی شماره داخلــی : 317
شماره مستقیم : 04135297317 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : جوادی آذر ولی شماره داخلــی : 559
شماره مستقیم : 04135297559 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : کارگاه های دانشکده( بافت-رنگرزی-علوم الیاف)
اسامـی افــــراد : برزگراسماعیل شماره داخلــی : 560
شماره مستقیم : 04135297560 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی اسلامی قسمت یا واحـد : کارگاه فلز
اسامـی افــــراد : ابراهیمی قاسم شماره داخلــی : 562
شماره مستقیم : 04135297562 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.