رشته های تحصیلی دانشگاه

رشته های مقطع دکتری به تفکیک دانشکده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 
رشته های مقطع دکتری به تفکیک دانشکده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تحصیلی – گرایش دانشکده محل
دکتری هنر اسلامی دانشکده هنر های صناعی اسلامی  
 
 
 
پردیس مرکزی
- دانشکده فرش
- دانشکده هنرهای کاربردی
دکتری طراحی صنعتی دانشکده طراحی اسلامی
دکتری معماری اسلامی  
دانشکده معماری و شهرسازی
 
عمارت­های مقصودیه
دکتری  شهرسازی اسلامی
- دانشکده چند رسانه ای ساختمان چند رسانه ای


رشته های مقطع کارشناسی ارشد به تفکیک دانشکده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 
رشته های مقطع کارشناسی ارشد به تفکیک دانشکده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تحصیلی – گرایش دانشکده محل
کارشناسی ارشد نگارگری  
 
دانشکده هنرهای صناعی اسلامی
 
 
 
 
پردیس مرکزی
کارشناسی ارشد سفال
کارشناسی ارشد  هنر و صنایع چوب
کارشناسی ارشد هنر و  صنایع فلز
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
 کارشناسی ارشد فرش- گرایش طراحی  
دانشکده فرش
کارشناسی ارشد فرش- گرایش تولید
کارشناسی ارشد فرش- گرایش مواد اولیه و رنگرزی
کارشناسی ارشد فرش- گرایش پژوهش در فرش
کارشناسی ارشد  مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی  
 
 
 
دانشکده هنرهای کاربردی
کارشناسی ارشد  باستان سنجی گرایش مواد معدنی
کارشناسی ارشد  باستان سنجی گرایش مواد آلی
کارشناسی ارشد باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ
کارشناسی ارشد  باستان شناسی گرایش اسلامی
کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشکده طراحی اسلامی
کارشناسی  ارشد مهندسی معماری  
 
دانشکده معماری و شهرسازی
 
عمارت­های مقصودیه
کارشناسی  ارشد معماری اسلامی
کارشناسی ارشد استحکام بخشی بناهای تاریخی
کارشناسی ارشد انرژی و معماری
کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری
کارشناسی ارشد طراحی شهرسازی
کارشناسی ارشد هنرهای چندرسانه ای دانشکده چند رسانه ای ساختمان چند رسانه ای
کارشناسی ارشد طراحی شبیه ساز هوشمند
کارشناسی ارشد تولید بازیهای رایانه ای
کارشناسی ارشد علوم شناختی گرایش خلاقیت و هنر


رشته های مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 
رشته های مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تحصیلی – گرایش دانشکده محل
کارشناسی سفال  
 
دانشکده هنر های صناعی اسلامی
 
 
 
 
 
پردیس مرکزی
کارشناسی ارتباطات تصویری
کارشناسی نگارگری
کارشناسی هنر و صنایع چوب
کارشناسی هنر و  صنایع فلز
کارشناسی شیشه
 کارشناسی فرش دانشکده فرش
 کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشکده هنرهای کاربردی
کارشناسی طراحی صنعتی دانشکده طراحی اسلامی
 کارشناسی معماری  
دانشکده معماری و شهرسازی
 
عمارت­های مقصودیه
کارشناسی شهرسازی
کارشناسی چند رسانه ای  گرایش واقعیت مجازی دانشکده چند رسانه ای ساختمان چند رسانه ای
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.