گروه نظارت و ارزیابیاهداف :
یکی از مهمترین وظایف دانشگاه تضمین کیفیت و ایجاد راهکارهای لازم برای بهبود کیفیت در امور آموزشی، پژوهشی و پرورشی است. هدف مدیریت نظارت وارزیابی آسیب شناسی، ارایه راهکارها و ایجاد زمینه لازم برای تضمین و بهبود کیفیت در دانشگاه است.


وظایف :

الف- ارزشیابی کیفیت تدریس اعضاء هیات علم توسط دانشجویان، دانش آموختگان و همکاران بر اساس آئین نام­ه‌های مربوط یکی از وظایف مهم این مدیریت می­باشد. توضیح آنکه از تمام دروس ارایه شده در هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجویان، ارزشیابی به عمل می­‌آید و نتایج این ارزشیابی در اختیار هر استاد مدرس ذیربط و مسؤولین دانشگاه قرار می‌­گیرد. انتخاب مدرس نمونه در هر سال جهت تشویق و معرفی مدرسینی که از نظر آموزشی موفق نبوده ­اند به مسؤولین دانشگاه، از دیگر فعالیتهای این مدیریت است.

ب - تشکیل شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه.

پ- تهیه گزارش‌های مستمر و ارسال آن به سامانه «تسما» وزارت عتف.

 
سرپرست فعلی :      دکتر وحید عسکرپور

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.