رزومه انگلیسی ریاست محترم دانشگاه

Curriculum Vitae                                         

Personal Data:

Name

Surname

Date of Birth

Nationality

Sex

Marital Status

  M.Ali

Kaynejad

     1950

   Iranian

Male

     Married

 

 

Tel

Fax

E-Mail

+98-41-35297201

+98-41-35412140

  ma_Kaynejad@tabriziau.ac.ir

 

 

 

Educational Background:

 

 

 

Certificate Degree

Field of Specialization

Name of Institution Attended

Date Received

          Dr.Eng.

   Environmental Eng.

Pierre et Marie Curie Uni.(Paris VI)

1975

          M.S.C

Energy and Pollution

Paris VII Uni.

1974

M.S.C

  Dynamic Meteorology

Pierre et Marie Curie Uni.(Paris VI)

1973

B.S.C
  Environmental Eng.

Tabriz Uni.

  1972

 

 

Master thesis :   1- Relation entre les Rues des Nuages et la Gradient Vertical du Vent .

                        2- Physique des Aerosols et Polluants de l'atmosphere

Ph.D. thesis :       'Etude du Taux de Dissipatoin d'energie Turbulente  Atmospherique en site Urbain

 

 

Teaching Experiences:

 

 

Title of Course

Level

Date

Name of Institution

From

To

Meteorology

B.Sc

1975

Present

Water Eng.

Environmental Eng.

B.Sc

1975

Present

Water Eng.

Hydrometeorology

M.Sc

1990

Present

Water Eng.

Eng. Methodology

M.Sc

1990

Present

Architecture - Industrial Design

Air Pollution

M.Sc & Ph.D

1990

Present

Civil Eng.

Hydrology Eng.

B.Sc

2004

Present

Civil Eng.

Environmental Control System

B.Sc

2003

Present

Architecture

Islamic Architecture and Environmental

Ph.d

2007

Present

Architecture

 

 

Administrative Responsibilities:

 

 

Job Title

Place of Work

Date
Name of  Institution

From

To

 

Founder and Chancellor

 

Tabriz

 

2001

 

Pres.

 

Islamic Art Uni.

 

Secretary of Supreme Council of Cultural Revolution

Tehran

1996

2005

Supreme Council of Cultural Revolution

Founder and Chancellor

Tabriz

1989

2001

Sahand Uni. of Technology

Founder and Chancellor

Tabriz

1982

1989

Dep. Water Eng.

General Governor

Hamedan

1980

1982

Hamedan province

 

  

 

Academic Positions:

 

 

Title of Position

Field of Specialization

Date

Name of

Institution

From

To

Prof.

Environmental Eng.

2006

Pres.

Sahand Uni. of Tech.

Associate Prof.

Environmental Eng.

1978

2006

Tabriz Uni.

 

Assistant Prof.

Environmental Eng.

1976

1978

Bu Ali Sina Uni.

Lecturer

Environmental Eng.

1975

1976

Paris VII Uni.

 

 

 

Master and Doctorate Thesis Supervision:

 

No

Full Name of Student

level

Title of Thesis

1

Asghar chobdar

MSc

Designing Waste Water Network in Pardis Sahand University of Technology

2

Mostafa Rasouli

MSc

Imam Leadership in Operations

3

Abdolreza gholipour

MSc

Design of Applied Art  Faculty

4

Rahman Azari , Iman Rahmani

MSc

Design of Environmental Engineering Research Center

5

Saber Sabouri

MSc

Design of Cultural Complex in Reb-e-Rashidi

6

Mohamad Azizi

MSc

Design of Faculty of Multimedia

7

Behnam Samadi

MSc

Design of Recreation - Sport Center at Urmia lake

8

Somayeh Falahat

MSc

Design of Historical Museum in Tabriz

9

Yousef Beygi

MSc

Investigation of Rating Curve Methods in Flood Control of Sandy Bed Rivers

10

Mohammad Masoud Sadeghzadeh

MSc

The Effect of Reservoir Sediment Flashing on the Morphologic Downstream River

11

Masoud Montazami Navid

MSc

Reservoir Sedimentation Distribution Modeling by HEC-6

12

Ezat Ahmadi

MSc

Design of Arasbaran Recreation - Sport Center

13

Nader Naghizadeh

MSc

Design of Tabriz Park Museum

14

Mohammad Hoseyn Soltan Nejad

MSc

An Intelligent Black-box Model for Prediction of Lighvan Chay watershed evaporation

15

Yousef Heidari

MSc

Local Scour due to Submerged Horizontal Jet

16

Ashkan Mansouri

MSc

Designing of Archeology Research Center of Rab-e-Rashidi in Tabriz

17

Rahim Karimzadeh Halimi

MSc

A Stochastic Model for Forecasting Rainfall on Ligvanchi Watershed

18

Mehdi Hesam Shariati

MSc

Flood Regional Analyze in Watershed of Ghezlaozan River (in Kordestan)

19

Azita Balali Oskuyi

MSc

Imaginary Recreation of Rab-e-Rashidi City on Historical Text (Vaqf Nameh)

20

Morteza Hassan Alizadeh

MSc

Relations  Between Human,Product And  Environment                 ( Abstract )

21

Yashar Javan Bakht

MSc

  Designing of  Solar Technology Science Park of  Tabriz

22

Nazila kardan

MSc

Optimal Design of Penstock Using Genetic Algorithm (Abstract)

23

Kiomars Roshangar

PhD

 Modeling Open Canal Flow With Movable Bed Using Artificial Intelligence  (Abstract)

24

Leila Khazeni

PhD

Simultaneous Removal Of  Sulfur Recovery Unit Pollutants Of Tabriz Refinery ( Kineteic Modeling And Labrotary Research ) (Abstract)

25

Ahmad Yahyapour

MSc

Ecotourism and architecture (Theory to practice),Designing ecotourism complex of Islamic art university of Tabriz In Arasbaran protect area (Abstract)

26

Parisa Hashempour

PhD

Cultural Sustainability Home(the presentment of sustainable cultural elements)
27 Mohammad Reza Farzad Behtash Phd Determining dimensions  and components of Islamic Cities Resilience
28 Shahla Ghaffari Phd Investigation of Perceptual factors of thermal environment on thermal adaptation in educational spaces
29 Somaye Khani Phd Explaining how the action of architecture and everyday life in Islamic society
30 Bahram Alizade Phd Definition of concept of spatial justice in Islamic city and its evaluation in urban development plans (case study of Tabriz city
31 Zeinab Nazer Msc Light and transparency in the Iranian Islamic architecture with  the perspective of modern technology
32 Sajad Rishsefid Msc The realizable strategies of desirable housing with participatory approach
33 Reza Hosseinpour Msc Explaining the strategic principles of Iranian-Islamic lifestyle in the optimal housing architecture
34 Ali Mohebi Msc Explaining the concept of justice in the Islamic city and its evaluation in urban development projects
35 Nastran Daneshvar Msc  
36 Ehsan Dannade Hesar Msc  

 

 

Publication:

 

A: Books

Title

Type of work

Publisher

Date of publication

Translation

Compilation

Environmental Engineering Vol.1 (Water Pollution)

*

 

Sahand Uni. of Tech

1997

Environmental Engineering Vol.2  (Air Pollution)

*

 

Sahand Uni. of Tech

1999

Environmental Control System

*

 

Tabriz Islamic Art Uni.

2003

Heating, Cooling, Lighting

*

 

Tabriz Islamic Art Uni.

2006

20 Years of Labor in the way of Cultural Revolution

 

*

Supreme Council of Cultural Revolution

2005

Cultural Policy

 

*

Supreme Council of Cultural Revolution

2005

Hydraulics in Civil and Environmental Eng. (1)

*

 

Sahand Uni.of Tech.

2006

Hydraulics in Civil and Environmental Eng. (2)

*

 

Sahand Uni.of Tech.

2008

Tabriz Historical Houses

 

*

Iranian Academy of Arts

In-Press

BooksSnapshot
 

B: Papers:

 

Title of Paper

Place of Publication

Date of Publication
Manifesting the Concept of Water in the Paradise of Quran and Persian Garden journal of Researches in Islamic Architecture 2020
Ethical Lifestyle in Interaction with Environmental Capabilities in Traditional Iranian Architecture (Case Study: Azab Daftariller Traditional Neighborhood, Tabriz, Iran) Article Journal of Architectural Thought 2020
Explanation of Everyday Life in Resolving Current Architectural , Urban Complexities and Urban Transformation; The Transformation of Valiasr Intersection, Tehran, Iran Article International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning 2020

The Evaluation of Spatial Justice in Redevelopment of Urban Spaces; Case study: Atigh Local Plan in the City of Tabriz Article

Bagh-e Nazar 2019
Evaluation of Comprehensive Plan of Tabriz city from Viewpoint of Achievement to Islamic Justice Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal 2018
Assessment Of Islamic Housing Design Concepts, With The Aim Of Recreating In Modern Housing journal of Researches in Islamic Architecture 2018
Attributes of an Ideal Eco-Friendly Residence based on Islamic Tenets Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journa 2017
A study of transparency behavior of domes in Islamic mosque with emphasis on the notion of the spiritual lighting Journal of Reasearch in Islamic Architecture 2016
Explaining & Determining Social Dimensions of Resilient Cities, Case Study: Tehran Metropolis 6th international disaster and risk conference IDRC
Davos Swiss
2016

Unknown Realm in Architecture, Requirement for study of Epistemological Aspect of Humanity in Architecture (Abstract)

Journal of Reasearch in Islamic Architecture

2015

Desirable Pattern Of Housing Social - Cultural Needs in Tehran (Abstract)

Armanshahr Architecture & Urban development

2015

Evaluation and Analysis of Dimensions and Components of Tabriz Metropolis Resiliency (Abstract)

Journal of Honar-ha-ye- ziba

2013

Determinig dimensions and Components of Islamic cities Resilience Iranin-Islamic city 2012

Improvment Of home qualit with Altruistic Element  (Abstract)
 

Rural Housing and environment

2013

Studing of Flow Model and Bed Load Transport in a Coarse Bed River

Case Study-Aalnd River, Iran (full text)

Jornal Of Hydroinformatics

2010

Application of Adaptive Nero-Fuzzy Inference System For Rainfall-Runoff Modeling

Engineering Faculty

2010

Imaginary Recreation of Rab-e-Rashidi City on Historical Text (Vaqf Nameh)

Golestane honar

2010

One Dimensional Simulation of Flow and Sediment Transport - Case Study in Aland River (Abstract)

Water and Wastewater

2010

The CollectiveUnconscious and Chronological  Areasl (full text)

Environmental Sciences

2009

A Strategic Analysis of Indicators of Creativity Growth in the State Educational System

strategy for culture

2009

Desorption Mechanism of Ethyl benzene to Environment in Aeration Basin of Wastewater Treatment Plants (Abstract)

Engineering Faculty

2007

Recovery of Mo and Co From Refinery Spent Catalysts and Selection of Optimum recovery Process (Abstract)

Engineering Faculty

2007

Instability of the Causeway of Shahid Kalantari Highway Due to the Natural Sedimentation of Watershed of Urmia Lake (Abstract)

Engineering Faculty

2007

Preliminary Evaluation of Feasibility of Recovery Precious Metals from Spent Catalysts (Abstract)

Iranian Journal of 

Chemical Engineering

2006

Pilot Scale System for Removal of Phenol in Phenolic Wastewater of Olefin Plant (Full Text)

ICHEME - Institution of Chemical Engineers

2004

Decolorization of RR-120 Dye Using Ozone and Ozone/UV in a Semi-Batch Reactor (Full Text)

The Canadian Journal of Chemical Engineering

2004

Activation of Silica Catalyst- Melamine Process (Full Text)

Process of Petrochemistry and Oil Refining , Azerbaijan

2001

Numerical Model Study of Tidal Circulation in Rectangular Harbors Using the K-ε Turbulence Model

Engineering Faculty

1998

Contribution a l'etude de la diffusion de pollutant

Pollution Atmospheric

1976

Variation of Energy Dissipation Due to Turbulence in Urban Site (Full Text)
La Meteorology ,France

1976

 

 

Research Activities:

 

Title of Project

Place of Work

Dates

From

To

Changing the Use of Historical Buildings

Tabriz Islamic Arts Uni.

2006

2007

Research on the Use of Catalysis for the elimination of toxic compounds from air and waste waters

Sahand Uni. of Tech

1999

2002

Air Pollution

Tabriz Uni.

1990

1999

Hydrometeorology

Tabriz Uni.

1990

1999

 

 

 

 

Research Interests:

      -     Islamic and National Culture

      -          Hydrometeorology

      -          Environmental Eng.

      -          Islamic Art and Architecture

      -    Islamic Architecture and Environment 

 

 

Papers Presented at National and International Scientific Assemblies:

 

Title of paper

Title and place of Assembly

Date

Review of the concept of citizenship in architectural and urban spaces (Case study: Valiasr intersection of Tehran) Abstract The First International Conference on the Architecture and Urbanism of the Islamic World in the Age of Globalization In date 2018-11-14 by Tabriz Islamic Art University 2018
The role of waqf in shaping a city (Case Study: Ghazani) 4Th Congress of Architectural History And urbanization of Iran 2016
Recognition of the concept of transparency in the traditional and contemporary Iranian architecture National conference of native Architecture and urbanism of Iran 2016

Hierarchical classification of influential factors in Tabriz resiliency (Abstract)

5th International Disaster Risk Conference IDRC Davos

2014

Explaining the Concept of Islamic City From the perspective of the Qur'an 2th National Conference on Architecture And Islamic urbanism 2013

Improvements of home quality with truth Elements

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE SOCIO OF CLIMATE CHANGE-Kuala lun- MALAYSIA

2012

Control of Claus Unit Tail Gas in an Oil Refinery ( full text )

Second International Conference on Environmental and Computer Science

2009

Numerical Solution Of Air Pollution Dispersion Equations Via Spectral Expansions

12th National Chemical Engineering Congress

2008

Special Organization of Ilkhanid "Abvab-olber" Cities Shanb-e-Ghazan, Rab-e-Rashidi and Soltaniyeh

Tabriz Islamic Art University

2008

Identification, Assessment and Estimation of Ozone Layer Destruction Hazardous Substances and Substitution Strategies in Petrochemical Industries (Full Text)

The 3rd National Congress on Civil Eng., Tabriz

2007

Life Cycle Assessment and its Application in EIA of Petrochemical Industries  (Full Text)

The 3rd National Congress on Civil Eng., Tabriz

2007

-Review of Environmental Hazards of Polluted Air in Large Cities and Solutions for Respiratory of Disabled (Abstract)

National Conference on Enabling the Urban Environment for the Disabled

2006

Structural Analysis of Tabriz Old Hauses  (Full Text)

3rd Congress of the History of Iranian Architecture and Urbanism

2006

VOC Removal from Air by Ozone Oxidation of the Pt Catalyst (Abstract)

3rd International Conference on Synthesis and Catalyst - Baku

2005

Recovery Necessity of Precious Metals from Spent Catalysts

The First National Conference on the Strategies of Development of Environment Culture

2004

Air Stripping of Toluene from Industrial Wastewaters

8th National Chemical Engineering Congress Mashhad

2003

Catalytic Oxidation for Removing Volatile Organic Compounds

Azerbaijan’s Academy

2002

Electrochemical Activation of Water for Treatment of Catalysts

13th Iranian Chemistry and Chemical Engineering Congress

1999

Regeneration of Melamine Catalysts, Environmental Protection (Full Text)

International Conf. of Petrochemical

 

1998

Electrochemical Activation  of Zealot Catalysts

International Conf. of  Petrochemical

 

1996

Synthesis and Investigation of Flocoagulation for Cleaning of Water

19th  Conf. on Science and Technology, New Delhi

1996

Coal Mineral Adsorbent for Separation of Petroleum Compounds From Water

19th  Conf. on Science and Technology, New Delhi

1996

Study of Turbulence Atmospheric Near Surface in Hammadan and Tabriz By Hot-Wire Anemometer

Third  International Iranian congress of Civil Engineering  

1996

Designing of Hot-Wire Anemometer for Study of Environment and Air Pollution

Shiraz

1996

Ground Water Pollution in the  Coastal Region

International Conf. on Ground water Quality, Prague

1995

Research Problems in East Azarbaijan

The 1st National Congress

1993

Air Pollution Studies and Normalization Techniques

Air Pollution Symposium, Tehran

1978

Study of  Aerosol Fall in Hamadan City

Engineering Congress, Shiraz

1977

A Contribution to the Study of Diffusion of Pollutants in the Atmospheric Boundary Layers

Third Iranian Congress of Chemical Engineering, Shiraz

1977

 

Researchs

 

kinetic modeling and laboratoryscal study of simultaneous pollutants removal of recovery unit exit gases in refineries

tabriz  gas  refinery

design of optimal number and location of air quality monitoring networks (sensitive to emission sources ) in tabriz oil refinery

tabriz oil refinery

 

 

Awards, Honorary Degrees, Medals and Positions:

 

Title of Award

Issuing Authority

Country

Year

Cultural Heritage Medal

Cultural Heritage Organization

Iran

1996

 

Membership to Scientific Associations:

 

Name of Institution/Association
Position Held
Country
Year

Journal of  Civil and Environmental 

Editor

Iran

From Establishing to now

Bonyad Nokhbegan

Member

Iran

From Establishing to now

 Board of Supporting Forums of Theorization, Critique and Debates (Korsi Nazarieh)

Member

Iran

From Establishing to now

 Journal  of Engineering Faculty 

Editorial Board

Iran

2007 to now

Enghelab Farhangi (Supreme Council of Cultural Revolution)

Member

Iran

1996 to now

Heyat Omana Daneshgah Ostan

Member

Iran

From Establishing to now

Iranian Art Academy

Member

Iran

1998 to now

Province Research Association

Head

Iran

1 Year

Commission for Instruments and Methods of Observation

Member

W.M.O., Brussels

10th Session, 1989

Regional Association II (Asia)

Member

W.M.O., Beijing

4 Years

Commission for Hydrology (Report)

Member

W.M.O., Geneva

8th Session, 1988

 

 

 

Language Proficiency:

 

Language

Degree of Proficiency

Writing

Reading

Speaking

Native

Good

Fair

Poor

Native

Good

Fair

Poor

Native

Good

Fair

Poor

Farsi

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Azari(Turkish)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

English

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

France

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.