پیام ریاست دانشگاه

هنر اسلامی بر اساس بينشی برگرفته از "توحيد" در مظاهر گوناگون هنرهای صناعی - مستظرفه- معماری و.... نقشی از مرتبه واحديت که در حقيقت محمدی (ص) تجلی می کند را به منصه ظهور می رساند. هنرمند مسلمان به مدد شهود عقلانی از ورای حجابهای صور خيالی، حقايق تمثيل يافته را درمرحله بازبينی ديدار به شکل رمزی و به صورتی تجريد يافته در مظاهر گوناگون هنرهای اسلامی عرضه می دارد. شهادت هنرمند مسلمان بر بيکرانگی دريای ذات الهی، نفی هر نوع اظهار فرديت درعالم کثرت را در پی خواهد داشت. هنرمند مسلمان برای ظهور زيبايی که از روح او نشأت می گيرد با تمسک به قرآن و ولايت تناسبات حقيقی برگرفته از عالم علوی را به عالم امکان به ارمغان آورده و از اين راه الگويی حقيقی از زيبايی را به معرض نمايش می گذارد. دانشگاه هنر اسلامی با عنايت به امکان ايجاد فضائی در جهت شکوفائی زمينه های رشد جوانان مسلمان در سال مزين به نام امام علی(ع) و با ياری نهادهای مردمی و دولتی، بنياد نهاده شد. با اين اميد که انشاءالله با فراهم کردن فضائی اسلامی بتوان با هنرمندی دانشجویان در آموزش عالی دين خود را در کشور اسلامی ادا نماید. دانشگاه هنر اسلامی ،توسط اين پايگاه اطلاع رسانی درصدد است تا با اساتيد حوزه و دانشگاه ،هنرمندان و پژوهشگران هنر، پيوندی دو سويه بر قرار سازد و پيشاپيش دست همياری تمام صاحب نظران عرصه هنر اسلامی ، به خصوص متفکرين مسلمان را صميمانه می فشارد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.