گروه نظارت و ارزیابی

بسمه تعالی

 
در راستای استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف تعیین شده در ماده 2 و در راستاي عمل به ماده 10 آئین نامه نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1/90/5931 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای عملیانی نمودن اسلامی شدن دانشگاه شرح وظایف نظارت و ارزیابی دانشگاه به شرح زیر اعلام می گردد:
 
 
- شرح وظایف
بخشی از وظایف اصلی دفتر نظارت و ارزیابی به شرح زیر می باشد:
 
1) ارزیابی کیفیت آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه وگزارش ترمی به روسای دانشگاه ها و ارایه گزارش به اساتید
2) ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز
3) ارزیابی کلیه واحدهای تابعه در دانشگاه در چارچوب شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد
تبصره: شاخص های اختصاصی بر اساس اهداف و چشم انداز و در راستای محتواي اسلامي شدن دانشگاه تهیه و بعد از تصویب به تایید ریاست محترم دانشگاه برسد.
4) همکاری و تعامل با سازمان سنجش، استانداری و دفتر ارزیابی و نظارت استانی به منظور انجام فرآیند سیستماتیک ارزیابی عملکرد سالیانه و تکمیل فرم های مربوطه
5) پیگیری تکمیل شاخص های آموزشی در پرتال دفتر نظارت و ارزیابی اموزش عالی وزارت علوم
6) تعیین امتیازات کمیت و کیفیت اعضای هیات علمی متقاضی تبدیل وضعیت و ارتقا
7) ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی و میزان کارایی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین شده
تبصره: شاخص ها بر اساس اهداف و ماموریت های دانشگاه و بر اساس محتواي اسلامي شدن  بعد از تدوین باید به تایید ریاست محترم دانشگاه برسد.
8) بررسی و تصویب طرحهای مربوط به فرآیند های نظارت و ارزیابی دانشگاه
9) ارزیابی منظم فعالیتهای مدیران دانشگاه
10) ارزیابی مستمر کارمندان دانشگاه
تبصره: فرم های ارزیابی عمومی و اختصاصی توسط مدیران و کارمندان تکمیل خواهد شد.
11) بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی دانشگاه در تمام ابعاد و ارایه طرحهای مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی ماموریت های دانشگاه
12) بازدیدهای محسوس و نامحسوس به شکل مرتب از تمامی حوزه ها و فضاهای کاربری دانشگاه
13) ارتباط مستمر با دانشجویان و انجمن های دانشجویی و ارزیابی ارکان مختلف دانشگاه از منظر دانشجویان
14) برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای اعضای هیات علمی و مدیران جهت استفاده از نظام جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
15) انجام ارزیابی درونی توسط ارکان مختلف دانشگاه و مخصوصاً دانشکده ها
تبصره: در ارزیابی درونی علاوه بر شاخص های وزارت علوم و شاخص های اختصاصی دانشگاه، راهبردهای اسلامی شدن دانشگاه به صورت جدی نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.در هر سال تعدادی از دانشکده ها و ارکان اداری، فرهنگی، پژوهشی و .... به شکل تصادفی و بعد از تایید ریاست محترم دانشگاه انجام خواهد گرفت.
16) ارزیابی مستمر کارکرد گروه های آموزشی، دانشکده ها و واحدهای دانشگاهی و ارایه گزارش به مسئولین
17) نظارت بر حسن اجرای مقررات و ارایه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه
18) برگزاری جلسات ماهیانه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و تدوین ساختار و آیین نامه های لازم
     و ...
 

پست الکترونیکی گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه با آدرس nezarat@tabriziau.ac.ir در راستای دریافت نکته نظرات، پیشنهادات و انتقادات در دسترس می باشد. 

 

 
سرپرست فعلی: دکتر آزیتا بلالی اسکویی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.