دبیرخانه کمیسیون تخصصی هیات ممیزه

آیین نامه ارتقاء 95 (PDF)
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء 95 (PDF)
گزارش نامه علمی ارتقاء اعضاء هیئت علمی (DOC)(PDF)
 
همکاران محترم عضو هیات علمی می توانند بعد از طی دوره ضروری توقف ( طبق آئین نامه ارتقاء ) و کسب امتیازات لازم از چهار ماده فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرائی نسبت به تکمیل گزارشنامه مربوط به ارتقاء اقدام و به همراه اسناد و مدارک تائید شده مربوط پرونده بخش مربوط به ماده 1 را به کمیسیون فرهنگی و بخش مربوط به مواد 2، 3 و 4 را به کمیته های منتخب مستقر در دانشکده ها تحویل دهند.
کمبته منتخب حداکثر ظرف مدت 45 روز از زمان ثبت پرونده، آنرا بررسی می نماید. بعد از بررسی و امتیاز دهی پرونده، در صورت احراز شرایط و کسب حداقل امتیازهای تعیین شده در آئین نامه ارتقاء مرتبه و شیوه نامه مربوط، پرونده را برای طی سایر مراحل ارزیابی به دبیرخانه هیات ممیزه ارجاع می نماید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.