ریاست دانشگاه

دکتر محمد علی کی نژاد 
 
تلفن:                         35412135-41-98 
دورنگار:                     35412140-41-98
پست الکترونیک:   ma_kaynejad@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.