دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : غفاری عباس شماره داخلــی : 228
شماره مستقیم : 04135549591 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 203
شماره مستقیم : 04135541816 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : شهبازی یاسر شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135541814 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : قره بگلو مینو - ملکی آیدا-رشاد لاله شماره داخلــی : 204
شماره مستقیم : 04135541812 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : عباسپور نرگس - مهری نصرت شماره داخلــی : 229
شماره مستقیم : 04135541806 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری ، مالی و عمرانی قسمت یا واحـد : دفتر فنی
اسامـی افــــراد : ولیلویی سعید - دانشکده معماری شماره داخلــی : 233
شماره مستقیم : 04135541810 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری ، مالی و عمرانی قسمت یا واحـد : دفتر فنی
اسامـی افــــراد : راستگو شهزاد - موذن مسعود- احمد نژاد فرهاد دانشکده معماری شماره داخلــی : 213
شماره مستقیم : 04135559576 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : زیراکس
اسامـی افــــراد : فضل اله پور شماره داخلــی : 215
شماره مستقیم : 04135539203 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : مرکز تحقیقات معماری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 208
شماره مستقیم : 04135559812 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : مرکز تحقیقات تکنولوژی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 224
شماره مستقیم : 04135539203 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.