دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : قبادی کاظم - بیک بابا پورمریم شماره داخلــی : 289
شماره مستقیم : 04135419969 شمــاره فـکـس : کارشناسان
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : دفتر معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی
اسامـی افــــراد : علی اشرفی زینب - فارغ سید علی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419713 شمــاره فـکـس : 04135412140
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : مدیر اموردانشجویان
اسامـی افــــراد : کاظم پورمهدی شماره داخلــی : 195
شماره مستقیم : 04135297195 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : صندوق رفاه دانشجویان
اسامـی افــــراد : بهره ورصمد شماره داخلــی : 615
شماره مستقیم : 04135421734 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قسمت یا واحـد : مدیر اجرایی
اسامـی افــــراد : فرزین نیا حسین شماره داخلــی : 407
شماره مستقیم : 04135419716 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه
اسامـی افــــراد : کریمی شهلا شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419961 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس هنر قسمت یا واحـد : بسیج-واحد خواهران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 413
شماره مستقیم : 04135412136 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قسمت یا واحـد : دفتر نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : حسینی اصل میرابوالفضل شماره داخلــی : 420
شماره مستقیم : 04135419714 شمــاره فـکـس : 04135419716
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و کار آفرینی قسمت یا واحـد : معاون
اسامـی افــــراد : محمد زاده مهدی شماره داخلــی : 501
شماره مستقیم : 04135419710 شمــاره فـکـس : 04135419711
نام حــــــــــوزه : گروه معارف اسلامی و دروس عمومی قسمت یا واحـد : مدیر گروه معارف اسلامی و دروس عمومی
اسامـی افــــراد : صالحی حسن شماره داخلــی : 404
شماره مستقیم : 04135419962 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.